shut up BN ,叫国阵闭嘴

叫国阵闭嘴:没
有选举公正,不承认选举必须公正与干净,不承认现在国家的问题是因选举不公引起!

如果他们不愿意承认选举不公,他们和你说反回教国,反贪污,反内安法令,反他们的饭碗不够大...等等。马上叫他们闭嘴!

因为他们不承认根源的问题就是拥护伪民主!如果他们和你说回教化不好,叫他们闭嘴!因为他们自己根本不尊重民主!问他们为什么穿衣服的颜色与pattern要面对政府干预?问他们bersih的八点诉求是不是刺进他们心脏!

BN shut up:

Tidak hormati sistem pilihanraya yang adil ,tidak mengaku pihanraya patut adil dan bersih ,tidak mengaku semua masalah politik kerana sistem pilihanraya yang tidak bersih!

Jangan cuba menghasut,putar belit dan berpura-pura seperti orang/parti yang menghormati sistem demokrasi.

评论

此博客中的热门博文

一起观赏名导制作的福音电影,同时关心祝福“全人”社关需要

我为什么说郑丁贤不懂政治,不会评论

有国才有家---评马华反对独裁政治现象